JK LEGAL CONSULTING KANCELARIE PRAWNE

Tel. Szczecin: 91 351 01 07, Warszawa: 22 122 83 81

Regulamin Skorzystania z Porad Online JK Legal Consulting Kancelarie Prawne

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z porad online świadczonych przez JK Legal Consulting Kancelarie Prawne (dalej: „Kancelaria”).

1.2. Porady online dostępne są dla klientów, którzy dokonali zakupu porady za kwotę 50 zł netto.

2. Zakres Usługi

2.1. Porada online obejmuje analizę przedstawionego problemu prawnego oraz doradztwo w zakresie jego rozwiązania.

2.2. Porada online nie stanowi kompleksowego rozwiązania problemu prawnego i nie może być traktowana jako wiążąca ani zobowiązująca Kancelarię do dalszego działania w sprawie.

2.3. W przypadku, gdy problem prawny wymaga sporządzenia dodatkowych wniosków, pism procesowych, opinii prawnych lub innych dokumentów, ceny za te usługi ustalane są indywidualnie.

3. Zasady Udzielania Porad

3.1. Klient, korzystając z porady online, przyjmuje do wiadomości, że porada ta udzielana jest na podstawie informacji przekazanych przez Klienta, bez pełnego wglądu w akta sprawy.

3.2. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby porady były rzetelne i odpowiadały przedstawionym przez Klienta problemom, jednakże ze względu na ograniczony zakres informacji porada nie może być traktowana jako pełne i ostateczne rozwiązanie problemu prawnego.

4. Odpowiedzialność

4.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że porady udzielane online są wstępne i orientacyjne. W związku z tym, Klient nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Kancelarii z tytułu ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających z zastosowania się do udzielonej porady.

4.2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki podjętych przez Klienta działań lub zaniechań, opartych na poradzie udzielonej online bez pełnej znajomości akt sprawy.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Korzystanie z porady online oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.

5.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii.

5.3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu Klient będzie informowany z wyprzedzeniem.