WYNAGRODZENIE I FORMY ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy prawników. Pracując dla naszych Klientów, stosujemy następujące systemy rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji sądowej, za przygotowanie pisma czy opinii prawnej). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia lub zawiłości sprawy.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

Wynagrodzenie za sukces (success fee)

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem obniżoną kwotę wynagrodzenia bazowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od kwoty zasądzonej na rzecz Klienta przez sąd lub windykacji)

Formy świadczenia pomocy prawnej są dostosowane do wymogów i potrzeb konkretnego Klienta i mogą polegać na:

  • udzielaniu ustnych i pisemnych porad prawnych – polegających na przedstawieniu propozycji rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowaniu projektów umów, pism, regulaminów oraz statutów itp.,
  • przygotowaniu opinii prawnych – zawierających pogłębioną analizę prawną problemu prawnego i przedstawienie jego możliwych rozwiązań,
  • reprezentacji przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
  • udziale w postępowaniach polubownych: negocjacjach, mediacjach – mających na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska przed wdaniem się w spór lub w trakcie postępowania przed sądem lub innym organem państwowym,
  • stałej obsłudze prawnej – prowadzenie wszystkich bieżących spraw prawnych Klienta, m.in. sporządzanie umów, pomoc prawna w sporach z kontrahentami, obsługa prawna w zakresie bieżącego funkcjonowania firmy, sporządzanie wniosków do właściwych rejestrów przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG), reprezentowanie Klienta przed właściwymi sądami i innymi podmiotami.

DARMOWA WYCENA SPRAWY

Porada prawna i wstępna wycena jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Nasz prawnik skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu 1 godziny.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00.  Pytania prosimy kierować na adres mailowy jankowski@lex-consensus.pl, telefonicznie (22) 122 83 81, oraz SMS 799 425 425.