Sprawy z zakresu prawa budowlanego, reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.